LINKS

WEET DE WEG TE VINDEN

Voetreflexmassage Brabant Eindhoven
Voetreflextherapie reflexologie

VNRT – VERENIGING VAN NEDERLANDSE REFLEXZONE THERAPEUTEN

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) is de beroepsvereniging van gekwalificeerde zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding, diepgaande kennis van de reflexzonetherapie.

Registratie bij de VNRT kan alleen als het diploma bij een erkend opleidingsinstituut is behaald. Veel verzekeraars vergoeden behandelingen uitsluitend als de therapeut is aangesloten is bij de VNRT. Deze vereniging ziet erop toe dat haar leden jaarlijks worden bijgeschoold, getoetst en geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied. Dit houdt de kwaliteit en professionaliteit van de leden hoog.

VOG

Om lid te zijn van de VNRT dient de therapeut elke vijf jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Klachtenregeling

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Lees meer: Klachtenregeling VNRT.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze is vervangen door de WGBO (wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

De bewaartermijn van medische dossiers is 20 jaar. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Deze zijn alleen inzichtelijk voor de behandelend therapeut. Alleen op verzoek van de cliënt kunnen de gegevens aan derden, of de cliënt zelf doorgegeven of ingezien worden. Wanneer de gegevens met een andere behandelaar besproken worden, wordt het anoniem gedaan tenzij het op verzoek van de cliënt is. Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Dit is vastgelegd in de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Voetreflextherapie reflexologie

SCAG – STICHTING COMPLEMENTAIRE EN De SCAG

De SCAG beheert een register van aangesloten zorgaanbieders. Het register kan worden geraadpleegd door mensen die willen weten of een zorgaanbieder voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz.

Geschillencommissie Voetreflex

Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de behandeling of over de manier waarop u door uw therapeut bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde of vermiste eigendommen.
Wat de aard of ernst van uw klacht ook is; maak uw onvrede kenbaar.

  • Bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  • Komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris van de VNRT. Hieronder de link met de gegevens van de procedure: vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/
  • Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg 
  • gezondheidszorg. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor u als voor de therapeut. Op de website degeschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen en over de kosten.
  • Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.
Voetreflextherapie reflexologie

RBCZ – REGISTER BEROEPSBEOEFENAREN COMPLEMENTAIRE ZORG

De stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.
Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.

Voetreflextherapie reflexologie

TCZ – TUCHTRECHT COMPLEMENTAIRE ZORG

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Voetreflextherapie reflexologie

SNRO – STICHTING NEDERLANDS REGISTER VOOR OPLEIDINGEN

Dit is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging.

Voetreflextherapie reflexologie

ARCOS – ABITURIËNTEN REGISTER

ARCOS is het kwaliteitsregister voor abituriënten (afgestudeerden) van door de SNRO geaccrediteerde startopleidingen, Medische en/of Psychosociale Basiskennis en bij- en nascholingen. Registratie geeft duidelijkheid over het opleidingsniveau als complementair zorgverlener.

Samen gaan voor kwaliteit!

STUDIE / OPLEIDINGEN

ANZN – ACADEMIE VOOR NATUURGENEESKUNDE ZUID-NEDERLAND

De ANZN heeft vanaf 1982 tot 2015 opleidingen in de additieve gezondheidszorg verzorgd. Zij verzorgen beroepsopleidingen op HBO-niveau zoals: klassieke homeopathie, reflexzonetherapie en paranormale therapie

Voetreflextherapie reflexologie

MNT-NR INTERNATIONAL®

MNT-NR International® is een internationale associatie voor manuele neurotherapie (MNT) en zenuwreflexologie (NR). Zij verzorgen opleidingen, voorlichting en verspreiding van MNT en NR.

Voetreflextherapie reflexologie

NOI-GROUP

NOI staat voor Neuro Orthopaedic Intitute en in een Australiaans instituut. Ze bestaan meer dan 20 jaar en verzorgen opleidingen en naslagwerken voor professionals en patiënten. Ze investeren veel in het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes. Dit geeft behandelaren en patiënten de kennis over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over pijn en hoe dit in de praktijk kan leiden naar herstel. Zo is Graded Motor Imagery (GMI) een therapie op hersenniveau (braintrainer) die ontstaan is uit kennis over het functioneren van hersenen en hun rol hierin bij pijn.